Regulamin świadczenia usługi MojePapiery - Umowa

Obowiązuje od: 01 sierpień 2014

§ 1 Przedmiot
Niniejszy regulamin określa warunki funkcjonowania serwisu internetowego mojepapiery.pl. Opisuje prawa i obowiązki Usługobiorcy oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności Operatora Serwisu.
§ 2 Słownik pojęć
Interpretacja pojęć używanych w Regulaminie:
Serwis
Serwis internetowy dla Biur Rachunkowych i ich Klientów umieszczony w sieci Internet pod adresem mojepapiery.pl. Serwis udostępnia funkcjonalności opisane w Serwisie w zakładce "O programie".
Operator Serwisu
Firma BRK Rafał Olbracht z siedzibą w Goleniowie, ul. Szczecińska 19G/4 72-100 Goleniów, wpisana do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej pod numerem nip 8512065432 i regon 320307311.
Usługobiorca
Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, która złożyła zamówienie na świadczenie Usługi za pośrednictwem „Formularza rejestracyjnego dla Biura Rachunkowego” umieszczonego w serwisie i potwierdziła rejestrację via e-mail.
Usługa
Usługa świadczona za pośrednictwem Serwisu. Usługa umożliwia Usługobiorcy rejestrowanie Użytkowników serwisu i korzystanie z funkcjonalności Serwisu. Użytkownikami Serwisu mogą być przedstawicielami Biura Rachunkowego lub Klienta Biura Rachunkowego.
Umowa
Bezterminowa Umowa o świadczeniu Usługi pomiędzy Operatorem Serwisu i Usługobiorcą zawierana poprzez potwierdzenie rejestracji Biura Rachunkowego w Serwisie.
Użytkownik
Konto osoby posiadającej dostęp do Serwisu, który umożliwia zalogowanie. Użytkowników zakłada Usługobiorca w ramach korzystania z Usługi.
Cennik
Lista opłat obowiązujących Usługobiorców za korzystanie z Serwisu w ramach pakietów określonych w Cenniku. Aktualny Cennik publikowany jest w Serwisie i jest wyrażony w cenach netto.
Abonament
Opłata cykliczna za korzystanie z Usługi wynikająca z Cennika. Abonament jest naliczany przez Operatora Serwisu za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy korzystania z Usługi przez Usługobiorcę.
§ 3 Umowa i warunki świadczenia i rozliczania usługi
 1. Umowa świadczenia Usługi zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przez Usługobiorcę rejestracji Biura Rachunkowego w Serwisie za pośrednictwem „Formularza rejestracyjnego dla Biura Rachunkowego”. W formularzu Usługobiorca musi podać dane zgodne ze stanem faktycznym.
 2. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 3. Od momentu zawarcia Umowy do końca miesiąca kalendarzowego korzystanie z Usługi jest bezpłatne. Pierwszym miesiącem, który jest objęty Abonamentem jest miesiąc następujący po miesiącu zawarcia Umowy.
 4. Faktury za Usługę będą wystawiane w ciągu 7 dni od daty sprzedaży zgodnie z pakietem z Cennika, który Usługobiorca wskazał przy rejestracji w Serwisie. Datą sprzedaży jest ostatni dzień miesiąca kalendarzowego korzystania z Usługi przez Usługobiorcę.
 5. Płatności wynikające z Umowy realizowane będą przez Usługobiorcę w formie przelewu bankowego najpóźniej do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu płatnego korzystania z Usługi. Za datę realizacji płatności przyjmuję się dzień, w którym środki pieniężne są dostępne na rachunku Operatora Serwisu.
 6. Każdorazowa wpłata Abonamentu będzie dokumentowana fakturą VAT, doręczoną na adres elektroniczny e-mail Usługobiorcy. Na żądanie Usługobiorcy faktura VAT zostanie przesłana drogą pocztową.
 7. Usługobiorca może wypowiedzieć Umowę w dowolnym momencie bez żadnych opłat. Wypowiedzenie skutkuje zaprzestaniem udostępniania Usługi przez Operatora Serwisu z pierwszym dniem miesiąca następującego po skutecznym powiadomieniu Operatora Serwisu przez Usługobiorcę.
 8. Operator Serwisu ma prawo wypowiedzieć Umowę w przypadku
  1. braku uregulowania w terminie należności za świadczenie Usługi
  2. działań Użytkowników niezgodnych z prawem
  3. działań Użytkowników na szkodę Serwisu lub Operatora Serwisu
 9. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Operatora Serwisu Usługobiorcy nie przysługuje zwrot opłat, które wpłacił w ramach obowiązywania Umowy.
§ 4 Prawa i obowiązki Usługobiorcy
 1. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia świadczenia Usługi jest wypełnienie „Formularza rejestracyjnego dla Biura Rachunkowego” i zaakceptowanie Regulaminu, który jest umową o świadczenie usługi.
 2. Po potwierdzeniu rejestracji Usługobiorca otrzymuje login i hasło dostępu do Serwisu z uprawnieniami „Szef Biura”. Dzięki temu może zakładać loginy dostępu innym Użytkownikom.
 3. Usługobiorca ma prawo do korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu przewidzianych dla Biura w ramach pakietu dostępnego dla Usługobiorcy. W szczególności ma prawo do rejestrowania w Serwisie swoich Klientów i tym samym udostępniać im funkcjonalności Serwisu.
 4. W danym miesiącu Użytkownicy wprowadzeni przez Usługobiorcę mają prawo do wprowadzenia plików o łącznej pojemności określonej przez limit pakietu wybranego podczas rejestracji. Jeżeli średnia miesięczna pojemność plików w kwartale przekroczy limit pakietu, Operator Serwisu ma prawo do wprowadzenia blokady dla Użytkowników zabraniającej wstawianie plików przekraczających limit pojemności pakietu Usługobiorcy. Niemniej strony w drodze odrębnych i indywidualnych negocjacji handlowych mogą ustalić wysokość opłaty dodatkowej za zwiększenie limitu plików.
 5. W danym miesiącu Usługobiorca ma prawo do zlecenia wysyłki wiadomości SMS o łącznej ilości określonej przez limit pakietu wybranego podczas rejestracji. Jeżeli w miesiącu zostanie osiągnięty limit pakietu, to Serwis do końca miesiąca blokuje wysyłkę wiadomości SMS przez Usługobiorcę.
 6. Ze względu na różną długość treści wiadomości SMS oraz występowanie znaków specjalnych, każda pojedyncza wiadomość SMS może obciążać limit pakietu nawet o 4 ilości, i tak:
  • treść bez znaków specjalnych do 160 znaków obciąża limit w ilości 1
  • treść bez znaków specjalnych do 306 znaków obciąża limit w ilości 2
  • treść bez znaków specjalnych do 459 znaków obciąża limit w ilości 3
  • treść bez znaków specjalnych do 612 znaków obciąża limit w ilości 4
  • treść ze znakami specjalnymi do 70 znaków obciąża limit w ilości 1
  • treść ze znakami specjalnymi do 134 znaków obciąża limit w ilości 2
  • treść ze znakami specjalnymi do 201 znaków obciąża limit w ilości 3
  • treść ze znakami specjalnymi do 268 znaków obciąża limit w ilości 4
 7. Lista znaków specjalnych, to znaki nie zawarte w poniższej liście:
  @ £ $ ¥ è é ù ì ò Ç Ø ø Å å _ ^ { } \ [ ~ ] | Æ æ ß É ! " # ¤ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ?
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z Ä Ö Ñ Ü § ¿ a – z ä ö ñ ü à
  
  oraz spacja i enter, gdzie znaki ^ { } [ ] ~ \ | oraz enter liczone są jak 2 znaki
 8. Serwis podczas zlecania wiadomości SMS będzie automatycznie zamieniał znaki diakrytycznych:
  'Š'=>'S', 'š'=>'s', 'Ś'=>'S', 'ś'=>'s', 'Đ'=>'Dj', 'đ'=>'dj', 'ź'=>'z', 'ż'=>'z','Ź'=>'Z', 'Ż'=>'Z', 'Ž'=>'Z',
  'ž'=>'z', 'Č'=>'C', 'č'=>'c', 'Ć'=>'C', 'ć'=>'c', 'À'=>'A', 'Ą'=>'A', 'Á'=>'A', 'Â'=>'A', 'Ã'=>'A', 'Ä'=>'A',
  'Å'=>'A', 'Æ'=>'A', 'Ç'=>'C', 'È'=>'E', 'É'=>'E', 'Ę'=>'E', 'ę'=>'e', 'Ê'=>'E', 'Ë'=>'E', 'Ì'=>'I', 'Í'=>'I',
  'Î'=>'I', 'Ï'=>'I', 'Ñ'=>'N', 'Ò'=>'O', 'Ó'=>'O', 'Ô'=>'O', 'Ł'=>'L', 'ł'=>'l', 'Ń'=>'N', 'ń'=>'n', 'Õ'=>'O',
  'Ö'=>'O', 'Ø'=>'O', 'Ù'=>'U', 'Ú'=>'U', 'Û'=>'U', 'Ü'=>'U', 'Ý'=>'Y', 'þ'=>'B', 'ß'=>'Ss','à'=>'a', 'ą'=>'a',
  'á'=>'a', 'â'=>'a', 'ã'=>'a', 'ä'=>'a', 'å'=>'a', 'æ'=>'a', 'ç'=>'c', 'è'=>'e', 'é'=>'e', 'ê'=>'e', 'ë'=>'e',
  'ì'=>'i', 'í'=>'i', 'î'=>'i', 'ï'=>'i', 'ð'=>'o', 'ñ'=>'n', 'ò'=>'o', 'ó'=>'o', 'ô'=>'o', 'õ'=>'o', 'ö'=>'o',
  'ø'=>'o', 'ù'=>'u', 'ú'=>'u', 'û'=>'u', 'ý'=>'y', 'þ'=>'b', 'ÿ'=>'y', 'Ŕ'=>'R', 'ŕ'=>'r'
  
 9. Serwis obciąża limit wiadomości SMS Usługobiorcy za zlecenie wysyłki, a nie za dostarczenie wiadomości SMS. Numer telefonu obiorcy musi być podany w formacie 11-sto cyfrowym 48000000000 lub 9-cio cyfrowym 000000000. Serwisu obsługuje tylko polskie numery komórkowe, które są prawidłowe, czyli istniejące w polskich sieciach komórkowych. Nieprawidłowe numery telefonów komórkowych Serwis będą ignorowane przez Serwis (nie obciążają limitu Usługobiorcy).
 10. Z uwagi na obiektywne uwarunkowania nie leżące w gestii Operatora Serwisu, ale po stronie operatorów sieci komórkowych oraz samych użytkowników telefonów, Operator Serwisu nie gwarantuje dostarczenia Usługobiorcy informacji zwrotnej o raporcie doręczenia wiadomości do odbiorcy.
 11. Usługobiorca ma prawo do zmiany bieżącego pakietu na dowolny inny pakiet w dowolnym momencie okresu obowiązywania Umowy. Nowy pakiet będzie dostępny dla Usługobiorcy z pierwszym dniem miesiąca następującym po skutecznym powiadomieniu Operatora przez Usługobiorcę.
 12. Wszystkie osoby posiadające dostęp do Serwisu są zobowiązane do korzystania w sposób zgodny z prawem i obyczajem. W szczególności dotyczy to udostępniania haseł dostępu do usługi oraz danych osobowych i handlowych oraz dokumentów zapisanych w Serwisie.
 13. Usługobiorca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za treści i plików wprowadzanych do Serwisu przez Użytkowników założonych przez Usługobiorcę.
§ 5 Prawa i obowiązki Operatora Serwisu
 1. Operator Serwisu dba o prawidłowe funkcjonowanie Serwisu zgodnie z aktualną ofertą funkcjonalną. W czasie obowiązywania Umowy Operator Serwisu świadczy wobec Usługobiorcy usługi wsparcia, które mają na celu pomoc w rozwiązywaniu problemów Użytkowników korzystających z Usługi.
 2. Zgłoszenia przyjmowane są przez Operatora Serwisu telefonicznie lub przez formularz kontaktowy w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. 8.00 - 16.00.
 3. Serwis jest dostępny przez całą dobę przez 7 dni w tygodniu. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do czasowej niedostępności Serwisu w przypadku awarii bądź przeprowadzania prac technicznych na okres nie dłuższy niż 24 godziny w miesiącu, o czym poinformuje Usługobiorcę poprzez stronę internetową Serwisu lub e-mail.
 4. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w udostępnianiu Serwisu, które zaistniały z przyczyn niezależnych od Operatora Serwisu. W szczególności odpowiedzialność Operatora Serwisu jest wyłączona w przypadku przerw spowodowanych czynnikami wynikającymi z siły wyższej.
 5. Operator Serwisu zastrzega, że Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za użytkowanie Serwisu. Operator Serwisu nie jest odpowiedzialny za szkody lub straty Użytkowników lub innych osób trzecich powstałymi w wyniku użytkowania Serwisu.
 6. Operator Serwisu jest właścicielem wszelkich praw autorskich do Serwisu oraz wszystkich jego elementów składowych, np. teksty, zdjęcia, multimedia. Zabronione jest kopiowanie lub inne wykorzystywanie elementów Serwisu bez zgody Operatora Serwisu.
 7. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do modyfikacji funkcjonalności Serwisu w okresie obowiązywania Umowy.
§ 6 Ochrona danych i polityka prywatności
 1. Komunikacja z Serwisem odbywa się z wykorzystaniem bezpiecznego kanału zabezpieczonego kluczem SSL.
 2. Użytkownicy Usługobiorcy z prawami „Szef Biura” posiadają pełny i nieograniczony dostęp do wszystkich danych i plików przesyłanych przez Użytkowników założonych przez Usługobiorcę.
 3. Dostawca infrastruktury informatycznej (serwery, łącza) nie ma dostępu do danych i plików Serwisu. Tylko wybrani pracownicy Operatora Serwisu mają dostęp do danych i plików Serwisu wyłącznie do celów realizacji wsparcia technicznego i pomocy Użytkownikom Serwisu.
 4. Dane Serwisu są przechowywane na terenie Polski, a centrum przetwarzania danych, gdzie zlokalizowany jest Serwis spełnia wymogi Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w tym: wymogi bezpieczeństwa przechowywania i dostępu do danych osób nieuprawnionych.
 5. Dane i pliki Serwisu są objęte codziennym planem archiwizacji danych, co zapewnia możliwość odtworzenia danych i plików w przypadku poważnej awarii technicznej.
 6. Administratorem danych osobowych Użytkownika podawanych w trakcie rejestracji w Serwisie Biura Rachunkowego poprzez „Formularz rejestracyjny dla Biura Rachunkowego” jest Operator Serwisu. Usługobiorca oświadcza, że został poinformowany o celu oraz zakresie przetwarzania danych osobowych przez Operatora Serwisu, prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikających z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.:Dz.U.2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 7. Usługobiorca jest administratorem danych osobowych przesyłanych przez Użytkowników założonych przez Usługobiorcę. Użytkownicy przesyłając dane osobowe do serwisu powierza ich przetwarzanie Operatorowi Serwisu w zakresie w jakim konieczne jest to do świadczenia usługi przechowywania danych. Dane będą przechowywane przez Operatora Serwisu z zachowaniem środków bezpieczeństwa wymaganych przez ustawę o ochronie danych osobowych. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialność za bezprawne przechowywanie danych przesłanych do Serwisu przez Użytkowników.
 8. Rejestrując się w Serwisie Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie zebranych danych w formularzu rejestracyjnym w celach statystycznych i marketingowych dotyczących wyłącznie funkcjonowania Serwisu.
 9. Pliki wstawiane do serwisu przez Użytkowników są przechowywane w Serwisie przez okres 3 lat. Po upływie tego okresu Operator Serwisu usunie pliki z Serwisu. Na wyraźne życzenie Usługobiorcy kopia plików w postaci zaszyfrowanej płyty CD może być przesłana pocztą Usługobiorcy przed usunięciem z Serwisu.
 10. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie Usługi Operator Serwisu usunie wszelkie dane i pliki wprowadzone przez Użytkowników założonych przez Usługobiorcę przez okres świadczenia Usługi. Na wyraźne życzenie Usługobiorcy kopia plików w postaci zaszyfrowanej płyty CD może być przesłana pocztą Usługobiorcy przed usunięciem z Serwisu.
§ 7 Wymagania techniczne
 1. W celu zapewnienia poprawnego działania Usługi wymagane jest zainstalowanie jednej z przeglądarek internetowych: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari. Operator Serwisu zaleca, aby były to najnowsze stabilne wersje przeglądarek.
§ 8 Ustalenia końcowe
 1. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o czym powiadomi Usługobiorcę poprzez stronę internetową Serwisu. Zmiany w Regulaminie uważa się za obowiązujące z pierwszym dniem miesiąca następującego po umieszczeniu powiadomienia przez Operatora Serwisu.